Hodnocení tématu:
 • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Územní plán
#1

Pro ty které zajímá územní plán v místě našeho nového bydliště - na této adrese na webu Útvaru rozvoje hlavního města Prahy lze nalézt základní údaje o územním plánu Prahy (ÚRM). Ten sestává z:
 • Výkresové části územního plánu, jenž je určitě nejzajímavější, a která je veřejně zpřístupněna webovou aplikací ÚRM.
 • Textové části územního plánu, která se využije pouze pokud někdo do většího detailu pátrá po významu a závaznosti konkrétních prvků v územním plánu:
  - Průvodní zpráva (2,0 MB PDF) - Technicky nejúplnější popis jednotlivých prvků (typy ploch k zastavění, staveb apod.)
  - Aktuální znění vyhlášky o závazné části územního plánu (1,1 MB PDF) - Z této vyhlášky lze postupně dovodit právní závaznost jednotlivých prvků územního plánu.
  - Metodický pokyn k práci s územním plánem (3,3 MB PDF) - Jakýsi sjednocující návod jak pracovat s územním plánem - např. metodiky výpočtů koeficientu zeleně, podlažnosti, zastavěnosti apod.[/*]

Údaje v územním plánu jsou buď závazné (tj. je nutné je buď dodržet nebo změnit územní plán = několik let trvající proces za účasti veřejnosti), směrné (tj. je nutné je buď dodržet nebo upravit územní plán = cca 3 měsíce trvající proces bez veřejnosti) nebo pouze informativní (nezávazné), ale to je problematika sama o sobě.

---

K urychlení používání webové aplikace výkresové části územního plánu pár poznámek:
 • Výkresová část územního plánu sestává z většího množství tématických map, z nichž 11 je zpřístupněno webovou aplikací. Jednotlivé mapy lze vybírat v levém panelu aplikace zaškrtáváním příslušných políček. V levém panelu lze také aktivovat/deaktivovat volitelné vrstvy map (hranice katastrálních pozemků, letecká mapa apod.)
 • Kromě obligátních tlačítek zoom a posun obsahuje horní lišta aplikace také důležitá tlačítka:
  - Ikonka "černý blesk v modrém poli" zhruba uprostřed panelu - Informace o regulativech územního plánu (pouze v mapě č. 4 - Plán využití ploch). Po aktivaci této ikonky stačí kliknout kamkoliv do příslušné mapy a v novém okně se Vám vypíší všechny informace týkající se požadavků územního plánu na vybrané místo.
  - Ikonky legendy mapy a územního plánu vlevo od ikonky tisku - Otevře se nové okno s legendou mapy.[/*]

---

Příklad zjištění požadavků územního plánu pro Britskou čtvrť a její nejbližší okolí. V implicitním nastavení je přiblížena mapa č.4 (Plán využití ploch):

1/ Ve webové aplikaci územního plánu přiblížíme území západního města
[Obrázek: 2010-09-13%20-%20%C3%9AP%20Britsk%C3%A1%...0ploch.png]

2/ Britská čtvrť je zakreslena hranicí pozemků domů A. B a C. Je v území růžové barvy, pro něž je uveden textový kód "OV-F". Abychom zjistili více informací, stiskneme tlačítko s ikonku "černý blesk v modrém poli", a následně klikneme myší například na dům B. V prohlížeči by mělo vyskočit nové okno s níže citovanou informací (kurzívou v závorce jsem připsal komentář):
Citace:(Základní údaje o objektu, v našem případě o funkční ploše územního plánu, v níž se nachází Britská čtvrť.)

* Plocha [ha] ... 5.6818
(Výměra celé funkční plochy s kódem "OV-F", jejíž je Britská čtvrť součástí - tj. plochy vybarvené růžovou barvou.)

* Návrh ... OV-F
(Navrhované využití území. Označení "OV-F" znamená "všeobecně obytné" s kódem "F", jenž udává míru využití území. Význam kódů je pak na základě textové části územního plánu rozepsán v následující tabulce a textech.)

---

(Tabulka s požadavky na výstavbu vyplývajícími z kódu využití území "F")

* Kód míry využití území ... F

* KPP ... 1,4
("Koeficient podlažních ploch" - Počítá se trochu komplikovaně ale v podstatě jde o poměr součtu hrubých ploch nadzemních podlaží (hrubé = měřené včetně obvodových i vnitřních zdí) k ploše pozemku. V našem případě by tak třeba na pozemku o výměře 1000 m2 mohl vyrůst dům jehož součet hrubých podlahových ploch nadzemních podlaží nesmí být vyšší než 1,4*1000 = 1400 m2.)

* KZ ... 0,25-0,45
("Koeficient zeleně" - Počítá se ještě složitěji. V zásadě jde o poměr plochy pozemku, jenž musí zůstat nezastavěný a musí být zazeleněný k celkové ploše pozemku. Celá věc je ještě komplikovanější tím, že se s různou vahou započítávají třeba stromy vysazení v chodníku, popínavá zeleň, zeleň na rostlém terénu, zeleň na konstrukci apod. V našem případě by tak třeba na pozemku o výměře 1000 m2 muselo po výstavbě zůstat 0,25*1000 až 0,45*1000 = 250 až 450 m2 zeleně.)

* Podlažnost ... dle KZ od 3 do 6 a více
(Informativní údaj popisující zhruba řečeno průměrnou výšku domů v daném území. Jde o poměr součtu hrubých podlažních ploch všech nadzemních podlaží k zastavěné ploše domu. Podlažnost tak zohledňuje např. vyšší dům, který bude mít hodně ustupujících podlaží, jejichž plocha bude nižší než plocha přízemí - např. náš dům A - jeho průměrná výška je potom nižší.)

* KZP ... dle KZ od 0,47 do 0,23
("Koeficient zastavěných ploch" - informativní údaj popisující podíl plochy pozemku zastavěné budovami k celkové ploše pozemku.)

* typický charakter zástavby ... dle KZ "zástavba městského typu", až "rozvolněná zástavba městského typu"

---
(Textový popis funkčního využití dané plovhy v územním plánu)

* OV - všeobecně obytné
Území sloužící převážně pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel.


* Funkční využití:
Stavby pro bydlení, byty v nebytových domech.
Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, církevní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, malá ubytovací zařízení, drobná nerušící výroba^1, veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení, sběrny surovin, sportovní zařízení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 1 500 m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, nerušící služby^1 .

* Doplňkové funkční využití:
Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.
Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

* Výjimečně přípustné funkční využití:
Vysokoškolská zařízení, stavby pro veřejnou správu města, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 15 000 m2 prodejní plochy, ubytovací zařízení, stavby a plochy pro administrativu, malé sběrné dvory, parkoviště P+R, garáže, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, zahradnictví.
Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z obecně přípustných funkcí ve všeobecně obytném funkčním využití, navrhované v převažujícím podílu celkové kapacity.

^1 jako nerušící služby a provozy nelze v tomto případě povolit autoservisy, klempírny, lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy vyžadující vstup těžké nákladové dopravy do území a dále čerpací stanice pohonných hmot

3/ Další informace lze zjistit shlédnutím ostatních map, zajímavé jsou např. č. 5 (Doprava) nebo č. 31 (Podrobné členění ploch zeleně). Informace k těmto mapám lze získat použitím tlačítek pro vyvolání legendy (viz výše).
Odpovědět
#2

Díky, to je super.
Odpovědět
#3

Na mne je tohle moc slozite Sad Nemohl bys pro nas "veci neznale" napsat kratky vytah, co ze muzeme v pristich letech v okoli ocekavat? Tongue
Odpovědět
#4

2 Petra : Můžeme očekávat, že na růžově a hnědě vyznačených plochách vyrostou baráky pro bydlení a pro obchodní účely. Jaké, jak rychle a jak moc záleží na penězích investorů. Po kancelářských prostorech je zatím malá poptávka. Čím jich bude méně tím pro nás lépe Wink Komerčka je jasná, jen nevím jak vysoká, a tři baráky pod BC. Výhledově asi něco mezi Siemensem a BC.
Odpovědět
#5

pro celou 1. etapu výstavby Západního města je již vydané územní rozhodnutí, takže v podstatě nelze ovlivnit vůbec nic.
Odpovědět
#6

Petra/

Zkusím v pár bodech uvést to co se mi podařilo z ÚP vykoukat:

A/ Další výstavba bytových, administrativních a komerčních objektů
Platí to co prohlásil Kryton - kromě 2 věžáků jižne od B1 by blízká zástavba měla být proporčně shodná s Britskou čtvrtí (výška kolem 6ti podlaží). Severně od valu u Bessemerovy ulice jsou pak ÚP předpokládány nižší objekty (výška 1-3 podlaží.

B/ Doprava
[Obrázek: 2010-09-14%20-%20%C3%9AP%20Britsk%C3%A1%...oprava.png]

* Větev metra B do Západního města není zatím v ÚP uvedena a to ani jako územní rezerva (ale dle informací serveru metroweb.cz jde stejně o výhled po roce 2020, nicméně třeba trasa D již v ÚP je až na Vysočanskou, a ta je také v podobném horizontu).
* Přes "náměstí" od výlezů z metra na západ povede k Chabům cyklostezka, což imo předpokládá bezbariérový průjezd mimo stávající "schody" někde před novým objektem KB.
* Bessemerova ulice se připojí k okruhu až někde za Třebonicemi, bude na ni ale napojena Řevnická od Zličína, tak je otázka jak bude nakonec zatížená.

B/ Vodní hospodářství
[Obrázek: 2010-09-14%20-%20%C3%9AP%20Britsk%C3%A1%...odpady.png]

* Z vodojemu Kopanina (na sever od Britské čtvrti za valem) vede na jihu zhruba v trase Laurinovy ulice vodovodní přivaděč do Berouna (průměr 1,2 m), který by měl být dle ÚP přeložen. Stávající trasa je v ÚP vyznačena plnou modrou čarou, nová trasa modrou čárkovanou čarou. Takže si jednou užijeme asi slušnou uzavírku Laurinovy a Svitákovy ulice.

D/ Ostatní technická infrastruktura
* Nic zajímavého.

E/ Zeleň
[Obrázek: 2010-09-13%20-%20%C3%9AP%20Britsk%C3%A1%...bility.png]

* Po poli od Chabů jižně pod budoucí trasou Bessemerovy ulice směrem k domu A1 povede regionální biokoridor Třebonice - Bílá Hora, u objektu A1 přejde před Fanošíkovou zahrádkou Bessemerovu ulici a po stávajícím valu bude pokračovat dál k Motolu. Biokoridor je závaznou součástí systému celoměstské zeleně. Podle ÚP by měl mít charakter krajinné zeleně - nepůjde tedy zřejmě o žádný park. Z EIA 1. etapy výstavby cituji:
Citace:Regionální biokoridor nefunkční R4/32 (Třebonice – Bílá Hora)U má převážně charakter polních nebo výrobních ploch. Jedná se o výrazně anropogenně ovlivněná pole, louky a zastavěné plochy. Cílovým stavem je založení lesoparkové a luční městské s lučními a lesními společenstvy, která zvýší diverzitu v území.

F/ Veřejně prospěšné stavby
[Obrázek: 2010-09-14%20-%20%C3%9AP%20Britsk%C3%A1%...by%202.png]

Seznam veřejně prospěšných staveb v blízkém okolí Britské čtvrti (podle závazné části územního plánu, příloha č. 2 - 1,1 MB PDF):
* 4/ZP/13 - Praha 13 - Centrální park, Západní Město - severní část
* 5/ZP/13 - Praha 13 - Centrální park, Západní město - jižní část
* 8/TP/13 - Praha 13 - Vysokotlaký plynovod. Redukční stanice Chaby
* 10/DR/13 - Praha 13 - P + R - Stodůlky - Západní město
* 14/SR/13 - Praha 13 - Západní město - sportovní areál U škol - ul. Nová Jinočanská
* 17/TY/13 - Praha 13 - rybník pod Třebonicemi
* 18/TY/13 - Praha 13 - nádrž N7
* 19/VS/13 - Praha 13 - Západní město - střední škola, základní škola, mateřská škola, při ul. Jinočanská
* 20/VS/13 - Praha 13 - Chaby - základní škola, mateřská škola
* 21/VS/13 - Praha 13 - Třebonice - základní škola, mateřská škola
* 30/TK/13 - Praha 13 - Jihozápadní město - dešťová usazovací nádrž
* 51/DK/13 - Praha 13 - vybrané komunikace Západního města
* 55/VS/13 - Praha 13 - Západní město - střední škola, základní škola, mateřská škola
* 63/TY/13 - Praha 13 - revitalizace Dalejského potoka

---

V územním plánu aktuálně neprobíhá žádná změna, jenž by se týkala Britské čtvrti nebo jejího blízkého okolí (nejbližší je změna č. 149906 u autobusového terminálu na Zličíně).
Odpovědět
#7

Diky MOC!
Odpovědět
#8

diky moc! to uz je srozumitelnejsi jazyk Wink
Odpovědět


Přejít na fórum:


Uživatel(é) prohlížející tohle téma: 1 host(ů)